نشریه طنین پیشرفت، شماره پنجم

نشریه طنین پیشرفت، شماره پنجم

سخن سردبیر نشریه طنین پیشرفت (نشریه انجمن علمی)، مهندس معین سلطان‌زاده  ابعاد مهندسی صنایع با گام های قدرتمند در حال پیشرفت و گسترش است. و همچنین نوآوری‌هایی در زمنیه‌های مهارت نرم و مهارت سخت چاشنی این پیشرفت میباشد. شاید به همین دلیل بود که ما در طنین پیشرفت سعی بر پوشش مطالب متنوع و عمیق […]