اعضای انجمن علمی

دبیر انجمن علمی دوره بیست و یکم

فریناز سالاریه

نائب دبیر انجمن علمی دوره بیست و یکم و مسئول مسابقه

شورای مرکزی انجمن علمی

مسئول کمیته وبینار، سمینار و جشن انجمن علمی دوره بیست و یکم

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی دوره بیست و یکم

مسئول کمیته روابط عمومی انجمن علمی دوره بیست و یکم

مسئول کمیته تولید محتوا و گرافیک انجمن علمی دوره بیست و یکم