اعضای انجمن علمی دوره 21

محمد زلفی گل

دبیر انجمن علمی

فریناز سالاریه

نائب دبیر انجمن علمی

شورای مرکزی انجمن علمی

یاسمین امین‌زاده

مسئول کمیته مستندسازی و گرافیک انجمن علمی

محمدحسین ابراهیمی

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی

امیرمهدی رضایی

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی

صدف ترابی اردکانی

مسئول کمیته روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ انجمن علمی

امیرحسین جعفریان

مسئول کمیته وبینار، سمینار و جشن انجمن علمی

فاطمه صنعتی اردستانی

مسئول کمیته وبینار، سمینار و جشن انجمن علمی

اعضای انجمن علمی تمدید دوره 20

دبیر انجمن علمی

فریناز سالاریه

نائب دبیر انجمن علمی و مسئول مسابقه

شورای مرکزی انجمن علمی

مسئول کمیته وبینار، سمینار و جشن انجمن علمی

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی

مسئول کمیته روابط عمومی انجمن

مسئول کمیته تولید محتوا و گرافیک انجمن علمی

مسئول کمیته نشریه انجمن علمی

مسئول کمیته دیجیتال مارکتینگ انجمن علمی

مسئول کمیته ارتباط با صنعت انجمن علمی