اعضای انجمن علمی

دبیر انجمن علمی دوره بیست و یکم

فریناز سالاریه

نائب دبیر انجمن علمی دوره بیست و یکم و مسئول مسابقه

شورای مرکزی انجمن علمی

مسئول کمیته وبینار، سمینار و جشن انجمن علمی دوره بیست و یکم

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی دوره بیست و یکم

مسئول کمیته روابط عمومی انجمن علمی دوره بیست و یکم

مسئول کمیته تولید محتوا و گرافیک انجمن علمی دوره بیست و یکم

مهدی انوری ثانی

مسئول نشریه دوره بیستم

محمد مهدی اسدی

دبیر انجمن تحصیلات تکمیلی شاخه مهندسی صنایع دوره بیستم

زهرا خسروی

عضو انجمن تحصیلات تکمیلی شاخه مهندسی صنایع دوره بیستم

سید سینا توکلی مهرام‌نژاد

عضو انجمن تحصیلات تکمیلی شاخه مهندسی صنایع دوره بیستم