متاورس

متاورس

نویسندگان: زهرا رحمانی و مریم یوسفی متاورس در واقع جهان پساواقعیت است. یک محیط چندکاربری، دائمی و پایدار که واقعیت مجازی را با واقعیت حقیقی و فیزیکی ادغام می‌کند. همان طور که مردم می‌دانند که اسطوره‌ها و داستان‌ها واقعی نیستند اما تحت تأثیر قرار می‌گیرند، متاورس نیز دنیای واقعی نیست اما می‌تواند احساس ملموس ارائه […]