عضویت در انجمن

در صورت تمایل به عضویت در انجمن علمی دانشکده صنایع لطفا فرم زیر را پرکنید و منتظر تعیین زمان مصاحبه خود باشید.