دوره آشنایی با مدیریت محصول، مقدمه‌ای بر طراحی محصول